1- ماهنامه زمانه، پژوهش گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
2- ماهنامه موعود، موسسه موعود عصر.
3- مجله فرهنگ پویا، موسسه امام خمینی قم(دفتر پژوهش های فرهنگی).
4- ماهنامه علمی-پژوهشی معرفت، موسسه امام خمینی قم.
5- فصلنامه کتاب نقد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
6- فصلنامه مطالعات تاریخی، ویژه نامه هولوکاست و بهائیت و …، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی.
7- مجله سیاحت غرب(نقد غرب از دیدگاه منتقدین غربی)، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
8- مجله پرسمان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
9- مجله موعود مشرق، موسسه آینده روشن.
10- فصلنامه تخصصی انتظار، مرکز مهدویت حوزه علمیه قم.
11- مجله رواق هنر و اندیشه، مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما.
12- مجله راه، به سردبیری وحید جلیلی
13- مجله ۱۵ خرداد، فصلنامه تخصصی در حوزه تاریخ پژوهی ایران معاصر
14- سی دی فیلم مستند سینما؛ سرزمین موعود صهیونیسم از دکتر مجید شاه حسینى.
15- سی.دی هالیوود و مهدویت، موسسه آینده روشن.
16- سی دی کتابخانه دیجیتالی صهیونیسم پژوهی، نشر موسسه لوح و قلم قم.