🔰 زنگار تحصیل 🔰

 

آنچه در حیات ۱۲۹ خواهید خواند:

💠 تحول در تحصیل

در پرونده ویژه تعلیم و تربیت

🔸در گفت‌و‌گو با دکتر ابراهیم راستیان

💠پرونده مقاومت

مسئله کردستان

در گفتگو با دکتر حسن رویوران 

💠پرونده سیاسی

🔸خیزش خاموش

در گفتگو با دکتر سید محمدصادق کاظمی

💠پرونده فرهنگی

🔸بازی در زمین آنها، آیا عقب مانده‌ایم؟

در گفتگو با دکتر سید ابراهیم رئوف موسوی

💠پرونده حقوقی:

🔸توسعه در قانون اساسی

در گفتگو با دکتر فتاحی

🔸لینک حیات ۱۲۹ در طاقچه:

https://taaghche.com/book/200397

📌 حیات | ماهنامه فرهنگی سیاسی