• علی سلیمانی

    مضان را به ماه بندگی و توبه می‌شناسیم و چه خوب است که معنای ما از ماه رمضان روز به روز کامل‌تر شود. ماه رمضان را می توانیم گاهی در اراده نخوردن و نیاشامیدن معنا کنیم و گاهی در اراده برای فتح مرزهای اسلام. اینکه ما چگونه نظاره‌گر ماه رمضان باشیم، به خودمان و وسعت نگاه‌مان بستگی دارد.

اخبار