بسم الله الرحمن الرحیم
IMG_6202 IMG_6209 IMG_6511 IMG_6536 IMG_6601 IMG_6642 IMG_6956
یکی از مهمترین اقداماتی که روستاهای محروم کشور را شکوفا خواهد کرد، خودباوری و شکوفایی استعدادهای اقتصادی هر منظقه است و دانشجویان به همراه اساتید و کارآفرینان برتر کشور راهی این روستاها شده‌ بودند تا در کنار رصد ظرفیت‌های درونی هر منطقه، راه های خودکفایی و درآمدزایی روستا را با اهالی مناطق در میان بگذارند.
در کنار رویکرد اقتصاد مقاومتی اردوی جهادی عبادالرحمن به عنوان رویکرد اصلی؛ فعالیت های عمرانی نیز به وسیله دانشجویان با احداث لوله های آب رسانی و تکمیل نیازهای مسجد و خانه عالم روستای بخش بازفت انجام شده است. همچنین گروه های فرهنگی با استفاده از طلاب محلی منظقه به آموزش کودکان و نوجوانان منطقه پرداخته‌اند.