به همت دفتر اندیشه مطهر واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام پنجمین جلسه از سلسله جلسات بازاندیشی موضوع اسلام و مقتضیات زمان از منظر شهید مطهری با ارائه استاد عالی پناه و با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه در سالن شهید مطهری برگزار شد.

در ابتدای جلسه استاد عالی پناه بیان فرمودندکه مطابق با فرمایشات شهید مطهری (ره) دو مقوله اسلام (احکام شرعی) و مقتضیات زمان در اغلب موارد در قالب باب تزاحم با هم درگیر میشوند از این رهگذر ایشان به طور مفصل در باب تفاوت سه مقوله تعارض، تزاحم و اجتماع امر و نهی در امر واحد سخن گفتند و بیان داشتند که تشخیص این سه مقوله از هم کاری بس خطیر و سخت است که نیاز به تسلط بالایی در علم اصول فقه دارد. در ادامه ایشان به تقریر یکی دیگر از مبانی اصولی استاد مطهری پرداختند که عبارت است از تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی که عقل بشر قادر است مصالح و مفاسد مذکور را درک کند و از این طریق احکام شرعی را به طور مستقل کشف نماید.

در جلسه آینده که در هفته بعد برگزار خواهد شد مسیله اخیر الذکر بیشتر مورد واکاوی قرار خواهد گرفت و از قاعده ملازمه(کلما حکم به العقل حکم به الشرع) سخن به میان خواهد رفت.‍‍