گر در امتداد خون حرکت کنیم، راه و عرصه مبارزه را گم نخواهیم کرد …

امروز وظیفه ماست تا با قلم خود از خون های ریخته شده و آرمان‌های آنها دفاع کنیم
تا روزی که وعده داده شده است…

 

دریافت شماره ۳5 نشریه در قالب PDF

← دریافت→