در فعالیت جهادی بهداشت و درمان کرونا سهیم شوید؛ برای اطلاع بیشتر از نحوه همکاری با رابطین بسیج دانشگاه امام صادق(ع) در سراسر کشور در تماس باشید.

انواع فعالیت:

تکمیل می گردد.

رابطین استانی:

استان اصفهان

موضوع فعالیت: فعالیت جهادی

رابط اصفهان: احمدی (09136986317)

استان اهواز

موضوع فعالیت: عملیات ضدعفونی

رابط اهواز: گذار (09305699660)

بهشهر

موضوع فعالیت: فعالیت جهادی

رابط بهشهر: فلاحتی (09367122055)

استان تهران

موضوع فعالیت: تولید ماسک، عملیات ضدعفونی، فعالیت در بیمارستان

رابط تهران: نعیمی پور (09101578915)

استان خراسان رضوی

موضوع فعالیت: فعالیت در بیمارستان، تب سنجی در ورودی شهر، تولید ماسک، عملیات ضد عفونی، توزیع اقلام بهداشتی

رابط خراسان رضوی: قدیمی (09390059088)

استان سمنان

موضوع فعالیت: فعالیت جهادی

رابط سمنان: نادمی راد (09330104518)

استان فارس

موضوع فعالیت: فعالیت جهادی

رابط فارس: بازگیر (09164954731)

استان قزوین

موضوع فعالیت: تولید اقلام بهداشتی

رابط قزوین: حبیب الله (09198781748)

استان قم

موضوع فعالیت: فعالیت در بیمارستان

رابط قم: انواری (09330911475)

استان کرمان

موضوع فعالیت: عملیات ضدعفونی

رابط کرمان: نادری (09134780481)

استان همدان

موضوع فعالیت: تولید ماسک

رابط همدان: حسنی (09368225103)

استان یزد

موضوع فعالیت: تولید ماسک

رابط یزد: ملاصادقی (09900620539)