شماره۱۶۷ نشریه فتح بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

 در این شماره می‌خوانید:
سرمقاله: آنچه خوبان! همه دارند تو یک جا داری! :
بررسی پیامدهای خواسته یا ناخواسته طرح افزایش قیمت بنزین دولت…

اعتراض بر اعتراض
پرتگاه ناامیدی و رخوت
چه باید کرد ؟
در انتظار تصمیمات نصف شبی
و….

pdf شماره ۱۶۷ فتح