معرفی یک سیر مطالعاتی تلفیقی جامعه شناسی مقدماتی وعمومی به همراه کتب با نگرش اسلامی

1-    جامعه شناسی آنتونی گیدنز

2-    مقدمات جامعه شناسی، منوچهر محسنی

3-    آناتومی جامعه، فرامرز رفیع پور

4-    مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی:سه جلدی،گی روشه

کتب  جایگزین جامعه شناسی با نگرش اسلامی

1-    ظهور وسقوط تمدن ها از دیدگاه قرآن

2-    جامعه در قرآن آیت الله جوادی آملی

3-    جامعه و تاریخ شهید مطهری

4-    فلسفه تاریخ شهید مطهری

5-    جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن آیت الله مصباح یزدی

6-    سنت های اجتماعی در قرآن شهید محمد باقر صدر

7-    در آمدی بر جامعه شناسی اسلامی، 2 جلدی ،دفتر دانشگاه

 —–

معرفی یک سیر مطالعاتی پیشنهادی حوزه تاریخ اسلام

1-    سیره ابن هشام

2-    سیره ابن اسحاق

3-    تاریخ الاسلام : حسن ابراهیم حسن

4-    تاریخ تحلیلی صدر اسلام : غلامحسین زرگری نژاد

5-    تاریخ اسلام : سید هاشم رسولی محلاتی

6-    دولت رسول خدا : صالح احمد العلی

7-    تاریخ صدر اسلام تا پایان اموی : سید جعفر شهیدی

8-    تحلیلی از تاریخ اسلام : سید جعفر شهیدی

9-    دراسات والبحوث فی تاریخ السلام : جعفر مرتضی العاملی

10- تاریخ اسلام از بعثت نبوی تا حکومت علوی : محمد ایم ورکیانی

11- ظهور اسلام : احمد امین

—–

معرفی  دو سیرمطالعاتی در حوزه های “معرفت نفس” و”خودسازی”

معرفت نفس

1- مسئله شناخت،استادشهیدمرتضی مطهری،انتشارات صدرا،تهران

2- معرفت شناسی درقرآن،حضرت آیتالله جوادی آملی،مرکزنشراسراء،قم

3- معرفت شناسی،حسن معلمی،کانون اندیشه جوان،تهران

4- آموزش فلسفه،استادمصباح یزدی،جلداول،سازمان تبلیغات اسلامی،تهران

5- معرفت دینی ازمنظرمعرفت شناسی،علی ربانی گلپایگانی،کانون اندیشه جوان

6 – سرشت انسان. شیروانى

7 – دروس معرفت نفس حسن‏زاده آملى،حسن

8 – مقالات، شجاعى، محمد ج 1و2 و 3

خودسازی

1- خودسازى یا تزکیه نفس،ابراهی مامینى

2- خودسازى،شهیدباهنر

3- خودسازى،محمدیزدى

4- جهاد بانفس،ج 3،حسین مظاهرى

5- نقطه های آغازدراخلاق عملی – آیت الله مهدوی کنی