پنجاه سومین شماره فتح منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

۱.حسین تو را می خواند.

۲.گریه سیاسی.

۳.جنگ جنگ تا پیروزی.

۴.محرم، ماه نشاط است.

و مطالبی دیگر.

نشریه شماره ۵۳ فتح