شماره۵۱فتح، ویژه نامه شب دوم هیات میثاق با شهدا منتشر شد.

فتح؛ ویژه نامه شب دوم هیات میثاق با شهدا منتشر شد.

در این شماره میخوانیم:
چرخ عافیت طلبی و ایمان با هم نمی چرخد!
مجلس در راس امور واقع است؟ نیست!
حاج حسین بعد از پذیرش قطعنامه شهید شده بود
صدقه دادن یعنی مرگ بر امریکا
راهی که بود
+ داده نمای هیات تراز انقلاب اسلامی

دریافت ویژه نامه فتح؛ شب دوم محرم 1394