دوره والعصر 18تابستان امسال برگزار شد و در صدد آماده سازی مخاطبین برای حضور در عرصه تحول در علوم انسانی بود.

به علت گسترده بودن این حرکت علمی ،این دوره در طول سال هم ادامه می یابدو افراد شرکت کننده در طرح با شرکت در کارگاه ها ،همایش ها و کلاس های آموزشی به تقویت بنیه علمی خود خواهند پرداخت.

طرح تداوم والعصر ۱۸

افرادی هم که موفق به حضور در دوره نشدند می توانند بسته علمی دوره تابستان را دریافت نمایند و خود را به دیگر مخاطبین ملحق نمایند.