سلسله جلسات جریان شناسی مدیریت تکنوکراتی با عنوان «تکنوکراتیسم در ایران» در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می گردد. در این سلسله جلسات که به همت واحد سیاسی بسیج دانشجویی تشکیل گردیده، به بررسی جریان مدیریتی کشور قبل از انقلاب و ادامه آن در پس از انقلاب اسلامی و همزمان با تشکیل ساختار و تیم مدیریتی جدید در دولت میرحسین موسوی و پس از آن در تغییرات سال های کارگزاران، اصلاحات و دولت اصولگرایان می پردازد. شکل تکنوکرات محوری مدیریت دولت های مختلف به عنوان سیستم ناصحیح دولت ها و شدت و ضعف آن در هر دوره موضوع اصلی نشست هاست.
این سلسله نشست ها که به هدف تبیین مولفه های گفتمان دولت یازدهم می پردازد، کار خود را با سخنرانی «مهندس مرتضی نبوی» مدیر مسوول روزنامه رسالت و وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت میرحسین موسوی آغاز کرد.