بیست و ششمین شماره نشریه فتح(ویژه نامه نشریه حیات) با توجه به نزدیکی دوره علمی- تربیتی والعصر با عنوان ویژه نامه علمی- فرهنگی واحد جهاد علمی و با مطالبی با عنوانهای زیر منتشر شد: والعصر یک طلب است.

آیات بصیرت قطره ای

از اندیشه ی زلال ضرورت

تحول در علوم انسانی

والعصر والعصر است

یک مصاحبه کاملا جدی!