به گزارش بسیجی سو، حمید بالایی، جانشین مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت: در ادامه سلسله جلسات کرسی های آزاد اندیشی که توسط هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می گردد، عصر امروز یکی دیگر از این جلسات با موضوع نظریه عمومی مجازات ها و با ارائه حجت الاسلام جلیل محبی، رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می گردد.

وی ادامه داد: این جلسه که با داوری دکتر سلمان عمرانی همراه خواهد بود در سالن شهید صدر دانشگاه امام صادق علیه السلام و از ساعت 19 امروز آغاز خواهد شد.

خاطرنشان می گردد، سلسله جلسات کرسی های آزاد اندیشی از ابتدای بهمن ماه و توسط هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می گردند. این جلسات که در قالب مناظره، نقد، میزگرد و سخنرانی علمی انجام می شوند.