روش شناسی شهید مطهری در باب تولید علم دینی
در این نوشتار نویسنده سعی ندارد از دیدگاه شهید مطهری سخن بگوید بلکه می خواهد به روشی که شهید مطهری عملاً در باب تولید علم به کار بردند بپردازد. وی پس از معرفی مفاهیم پایه ای در باب تولید علم و معرفت شناسی و نقد برخی انحراف ها در این باب، به تقسیم بندی تولیدکنندگان علم می پردازد و شهید مطهری را به عنوان تولید کننده ی غیر مؤسس معرفی می نماید.

دانلود جزوه از اینجا