برادری که این عکس ها را در اختیار بسیجی سو قرار داده از خاطره شیرین آن روز چنین می گوید:

در لبنان به دیدار شخصیت های مختلفی می رفتیم و مرسوم بود که در ورودی ساختمان، افراد معمولی به استقبالمان می‌آمدند و باید به طبقه فوقانی می رفتیم تا رئیس آن مجموعه را زیارت کنیم و سخنان معمولا رسمی آن ها بشنویم.

این بارهم قرار بود به دیدار مهندس خوشنویس برویم تا در مورد عملکرد ستاد بازسازی لبنان و شرایط منطقه برای مان صحبت کند. در ورودی ساختمان فردی به استقبالمان آمد و بسیار صمیمانه خوشامد گفت و ما هم بعد از جواب سلام و مصافحه به طبقه بالا رفتیم تا آقای مهندس خوشنویسی که مردم ضاحیه و جنوب به خوبی او را می شناختند را ببینیم. با کمال تعجب دیدیم کسی در دفتر نیست! بچه های اردو یکی یکی از طبقه پایین به بالا می رسیدند و دیدیم آخرین نفری وارد دفتر رئیس شد، همان مرد خاکی و دوست داشتنی‌ای است که در ورودی ساختمان به ما خوشامد می گفت.

از بازسازی لبنان و خبرهایی که از او به اسرائیلی ها رسیده بود تا شایعاتی که درمورد او در منطقه پخش شده بود برایمان سخن گفت و آن قدر صمیمی و خاکی بود که ما هرگز نمی توانستیم تصور کنیم که دشمنان تا چه حد از او کینه به دل گرفته اند…

به فضل الهی بسیجی سو در چهلم شهادت شهید شاطری، فیلمی مشتمل بر خاطرات شهید شاطری از روند بازسازی لبنان را منتشر خواهد کرد