نقدی بر نگاه عوامانه به جهان خلقت

مادر لاک‌پشت‌ها

«مگر می شود با ابرقدرت جهانی مسلط بر جهان درگیر شد»، «دنیا را بر اساس واقعیت ها باید نگریست، نه آرمان ها و باید با این واقعیات عقلانی برخورد کرد» و… سیاست در جهان امروز بر اساس واقعیات برپا شده و به جز با عقلانیت نمی توان در این جهان حرکت کرد. در جهانی که کشورها همچون گرگ منتظر فرصتی برای دریدن یکدیگرند؛ اگر کشوری بر اساس واقعیات موجود عمل نکند و قدرت کشور ها را نبیند توسط ابر قدرت های بین المللی بلعیده خواهد شد و…

در دنیای جدید اگر گلیم خودت را از آب نکشی خورده می‌شوی. سیستم اقتصادی طوری چیده شده که برای رسیدن به رفاه باید قدرت داشته باشی و علاوه بر آن بتوانی رفاه خود را تضمین کنی. اگر پول نداشته باشیم همه درها به روی ما بسته است و این واقعیتی است که قابل تغییر نیست. برای رسیدن به پول بایستی جنگید. اگر از لحاظ مالی در فشار قرارگرفتیم به هر صورتی باید از فشار گریخت حتی اگر به قیمت خدشه دار شدن برخی منافعمان باشد. این ها واقعیات است و بدون توجه به این مسائل نمی توان به زندگی ادامه داد…

***

لاک پشت بعد از تخم گذاری، تخم هایش را زیر خاک رها می کند و می رود پی کارش؛ انگار نه انگار که بچه ای داشته و باید مادری شان را کند. لاک پشت ها وقتی سر از تخم در می آورند برای ادامه زندگی مجبورند بجنگند. با واقعیت ها روبرو می شوند؛ مرغ های دریایی، گرما، سرما، گرسنگی و … لاک پشت ها هیچکس را ندارند تا به آن تکیه کنند. تعدادی از آن ها از بین می روند و تعدادی که قوی تر بودند زنده می مانند. آیا زندگی ما انسان ها نیز همینگونه است؟ آیا خدا ما را آفریده و بعد رها کرده؟ آیا خدا برای پیروزی حق بر باطل وعده نداده؟ آیا خدا روزی رسان است یا خود انسان، کسب کننده آن؟

شاید در برخورد با این سوال ها همه خدا را مدبر امور بخوانیم و تقدیر کننده مقدرات اما آیا به آن ایمان داریم یا خیر؟ وقتی به مسائل روزمره می رسیم خدا را تقدیر کننده و همراه می پنداریم یا خدایی که ما را رها کرده؟

واقعیت چیست؟ واقعیت، جهانی است با حضور خالقی که مقدرات ما را رقم می زند و کوچکتربن خللی در این نظام باعث نابودی آن می شود. واقعیت همان است که خدا در قرآن می گوید«فان حزب الله هم الغالبون». واقعیت همان است که در قرآن خدا خود را روزی دهنده مردم می داند. اگر به این واقعیت ها بنگریم و به این واقعیت ها ایمان داشته باشیم دیگر ترسی از کدخدا و ابرقدرت ها نداریم چون می دانیم واقعیت پیروزی حق بر باطل است. اگر به واقعیت ها علم داشته باشیم در می یابیم که با یک فشار اقتصادی بر زندگیمان نباید تسلیم زورگوها و قدرت طلبان شویم که خدا روزی دهنده است نه ابر قدرت ها. باید علم پیدا کنیم، واقعیت این است که خدا همه جا در کنار ماست و پشتیبان ما. و تصور این واقعیت موجب ایمان آوردن به خالق یگانه است.