سیری در نگاه لااله الا اللهی به تولید علم دینی در برابر غرب
نویسنده در این اثر ضمن اشاره به جایگاه غرب شناسی و نحوه ی ورود به آن، به تاریخچه ی بت پرستی و شیوه های نوین آن می پردازد. ایشان هم چنین درفضای تولید علم دینی به انحراف واژگان در ترجمه ها از یک زبان به زبان دیگر اشاره کرده است که این تغییر به سبب غفلت عالم آن علم، مغفول باقی مانده است وزیر بنای تولید علم عالمان در فضای پارادایم انقلاب اسلامی قرار می گیرد. در نتیجه ی این انحراف، علمی تولید نمی گردد. دکتر عباسی برای توضیح بیشتر به مطالعه ی موردی تفاوت جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری و جوزف نای می پردازند. ایشاندر نهایت، شکستن این بت ها و انحرافات را از ضرورت های مسیر لااله الا اللهی در تولید علم می دانند.

برای دریافت جزوه اینجا کلیک کنید.