🌱✨ محبت خود قطره های بارانی است که سیلی از محبت درست میکند، سیلی که گل و لای را می شوید و غبار از دل ها پاک میکند…

 

شماره کارت:
‌‌‌5892-1070_4421-0758
به نام گروه جهادی شهید حسن باقری

به همت گروه‌های جهادی دانشگاه‌های تهران بزرگ

[قرارگاه جهادی عبادالرحمن]

گروهان حاج عبدالله والی
قرارگاه جهادی واحد جهاد و پایداری

گردان عاشورا
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)