⚜ توییت‌نما

نباید به بهانه تاثیر افزایش دستمزد بر‌‌ روی تورم، در حق کارگران شریف که سربازان خط مقدم تولید هستند جفا شود!
کاهش قدرت خرید این قشر محترم، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه خواهد داشت.
انتظار می‌رود که در تعیین حداقل دستمزد کارگران، به خواسته‌های این قشر زحمت‌کش توجه شود.

واحد جهاد اقتصادی
__________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)