📸 قاب خادمی

📌 بازه اول خادمی شهدای هویزه

💠 دانشگاه هویزه؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام

گروهان شهید سیدمحمدحسین علم الهدی

دفتر خادمی یادمان هویزه

 

گردان عاشورا

___________________________

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)