فوری

⚫️ تجمع دانشجویی-مردمی « وقت جهاد »

💢 فریادِ خون‌خواهی سردار شهید سیدرضی موسوی و مطالبه انتقام از رژیم سفاک صهیونیستی

امشب ➖ساعت ۲۲:۳۰

🔴 حرکت: میدان پاستور، مقابل گیت اول ورودی | مقابل شورای عالی امنیت ملی

 

🔊 همگان را فراخوانید

حرکت ساعت ۲۲ از در اقامتگاه شماره یک
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه السلام)