هستی شناسی اومانیستی و هستی شناسی اسلامی- قرآنی- عرفانی دارای تفاوت هایی مبنایی هستند که بررسی تطبیقی آنها ما را در شناخت دقیق تر این دو نوع از هستی شناسی یاری خواهد کرد. محوریت هستی شناسی اسلامی یا به تعبیر دقیق تر عالم شناسی اسلامی بحث تجلی است. در این نگاه، تمام آنچه در عالم وجود دارد تصاویری در آینه هستند و انسان باید از این تصاویر به صاحب تصویر که حق تعالی است پی ببرد و در عوالم هستی سیر کند.درک درست از این بحث باعث تحول در فهم ما از انسان، اختیار، فرهنگ و تمدن، تاریخ وبسیاری از مقوله های دیگر می شود و در اینجاست که انسان تقابل جهان بینی خدامحور را با جهان بینی اومانیستی در طول تاریخ بهتر می فهمد.

برای دریافت جزوه اینجا کلیک کنید.