غرب در مسیر طی شده ی خود با تحولات گوناگونی رو برو شده است و غرب مدرن در ابتدا با فاصله گرفتن از باطن گرایی شرقی به سمت رئالیسم  یا واقع گرایی به معنای ظاهربینی روی آورد.پس از پشت سر گذاشتن دوره های ایده آلیسم،پوزیتویسم، و اندویدوالیم، جریانی که به حیات خود ادامه می دهد کلکتیویسم یا همان اصالت ما نام دارد که در سیاست با عنوان دموکراسی شناخته می شود. به دنبال آن، لیبرالیسم به عنوان رکن اساسی دموکراسی رخ می نماید . در نهایت پدیده ی امپریالیسم، به خصوص امپریالسیم رسانه ای که زاییده ی ای این جریان ها می باشد بر تمامی غرب مسلط می شود. در این نوشتار، این سیر تبیین شده است.

برای دریافت این جزوه اینجا کلیک کنید