فتح 248

07 آبان 1401

نشریه فتح نشریه ، گفتمان اسلامی

 

📃 شماره 248 منتشر شد
🔹 شاهنامه، بدون پایان خوش
🔸 … خداداد عزیزی … و توی دروازه
🔹 مأمن ما در آتش و خانه دشمن در امنیت
🔸️ خود فروخته‌های بی‌ارزش
🔹️ مترسک‌های برانداز

 

دریافت فتح 248