سرمایه به معنای انباشت پول های کلانی است که می تواند در کارهای بسیار بزرگ و پرهزینه به کار بیفتد. بنابر این سرمایه داری پس از انباشته شدن مقادیر انبوهی پول به وجود می آید. فرهنگ سرمایه داری چنان بر روح و جان انسان غربی حاکم شد که دید علمی را نیز تغییر داد و سبب شد کمیت، سیطره و سایه ی خود را بر علم بیندازد، به سرمایه داری وابسته شود و جهت گیری خود را از فرهنگ سرمایه داری کسب کند. سرمایه داری جدا از تعیین دید و جهت برای علم، فلسفه ی علم را نیز تعیین کرد.

برای دریافت جزوه اینجا کلیک کنید