📃 در #شمار۱۹۹ بخوانید:

🔹 رتبه اول؛ آقای مافیا!
🔸 رسانه آزاد، در گرو دیپلماسی فعال
🔹 به سوی افغانستان جدید
🔸 دُم خروس کانادا
🔹 جهادگران سازمانی، آری یا نه؟
🔸 نان و آب وین برای دولت

 

دریافت فتح ۱۹۹