شماره۱۶۲ نشریه فتح بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ویژه نامه شب پنجم محرم هیأت میثاق با شهدا منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

سرمقاله: چوب حراج :
نگاهی به آسیب ها و ملزومات خصوصی سازی

شهید راه علم
نهاد عالی مبارزه با فساد
اسم تو مصطفاست
شریح قاضی هم حقوقدان بود
و…

دریافت فتح ۱۶۲ پنجم محرم