تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) ظهر امروز با حضور در مقابل سفارت هندوستان هدیه نمادین خود را به سفارت این کشور تحویل دادند.
این هدیه یک تابلوی کاریکاتور از نخست وزیر هندوستان بود که توسط دانشجویان طراحی و به سفارت این کشور تحویل داده شد.
دانشجویان همچنین ابراز داشتند که نسبت به اقدامات دولت هند در ایالت کشمیر بسیار نگران بوده و از دولت و نخست وزیر این کشور درخواست کردند که از کشتار مسلمانان این منطقه و رفتار نژادپرستانه خود دست بردارند.


ایشان همچنین افزودند که در برابر ادامه این اقدامات وحشیانه ساکت نخواهند نشست و دولت هند و نخست وزیر آن باید بدانند که دانشجویان این اقدامات را بدون پاسخ نخواهند گذاشت و در صورت ادامه این رویه، پاسخی کوبنده تر و جدی تری دریافت خواهند کرد.