✅ شماره۱۵۵ نشریه فتح، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

? سرمقاله: جام شیرین اقتصاد

? آفت بوروکراسی
? مرگ تدریجی یک نهضت
? تا خمینی شهر
? پیامبر بشاگرد
و…

دانلود فتح شماره۱۵۵