امروزی که دوگانه عقلانیت انقلابی و انفعالی مطرح وملت در دوراهی سرنوشت ساز تصمیم گیری قرار گرفته افراد وابسته به اردوگاه تَکرار با همه وجود تلاش میکنند خود را از این وقایع و تصمیمات ننگین گذشته مبرا کنند باید بدانند در پیشگاه ملت ایران کاملا شناخته شده هستند. بدون شک راه برون رفت از مشکلات کنونی را تکیه بر ظرفیت های عظیم داخلی ،توسعه زیرساخت ها و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های کشور با پرچم داری جوانان مومن و انقلابی میدانیم …
که این مهم جز با ایمان به آرمان های انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری نیست که لازمه دست یابی به آن محور قرارگرفتن مدیریت جهادی که خوشبختانه ملت ثمره عملکرد آن را در گذشته مشاهده کرده است.

 

امروز ترامپ در بن بست کامل است.
گروه b هرچه تلاش کرده به در بسته خورده است.
بدون شک پرواضح است که نگرانی های امروز ترامپ ریشه در ناکارامدی دستگاه امنیت ملی و سیاست خارجی دولتش است. آمریکا درشرایطی بزرگ‌ترین شانس تاریخی خود را ازدست داد که با تکیه بر تحلیل و سخن مشتی عوامل پوچ و طرد شده که ملت ایران و تمامی مردم جهان آن ها را مزدور می دانند قرار داده است.

چنگ و دندان نشان دادن های توام با عجزی که امروز از رییس جمهور آمریکا شاهد هستیم اندک امیدی حتی در دل فریب‌خوردگان و دل دادگان آمریکا باقی نگذارده است.

اشتباهات راهبردی و پی در پی ترامپ امروز اندک امیدها به آمریکا را از میان برده است.

آنانی که امروز پشت هم سفیر و واسطه به تهران روانه میکنند تا به خیال خام خود برگ سبزی بدست آورده تا در انتخابات آتی آمریکا خرج کنند باید بدانند که حتی اندک حامیان ایرانیشان نیز علاقه ای به پیروزیشان در آینده آمریکا ندارند.