بانام خدا
خانم دنیلز! حتما خبر بازداشت غیرقانونی خانم هاشمی به سمع و نظرتان رسیده است. ایالات متحده امریکا با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و لگد مال نمودن التزامات حقوق بشری، خانم مرضیه هاشمی خبرنگار مقیم ایران را بازداشت کرده و با برداشتن اجباری حجاب ایشان، حرمتشان را هتک نموده است. دولت آمریکا مدعی است که ایشان‌را به‌عنوان ((شاهد کلیدی)) بازداشت کرده؛ در حالی که در این موارد ابتدا احضاریه برای شخص ارسال می گردد و سپس با فرد برخورد قانونی صورت میگیرد. به نظر میرسد ایالات متحده آمریکا قصد دارد انتقام شکست های پیاپی خود را در خاورمیانه از این زن مسلمان بگیرد و از ایشان به عنوان برگه چانه زنی علیه ملت ایران استفاده کند.
خانم دنیلز! وظیفه سازمان ملل نه صدور پیام های تسلیت بعد از جنایات، که پیشگیری از وقوع جنایات است. بیم ان می‌رود که در سکوت مجامع بین المللی، خانم هاشمی سرنوشتی چون خاشقچی پیدا کند و در آن هنگام اتش خشم ملت ایران به سادگی خاموش نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا بازی بدی‌را آغاز کرده است ولی خودش پایان‌دهنده آن نخواهد بود.
خانم دنیلز! ما از اعمال فشارهای امریکا و اسرائیل و آل‌سعود بر سازمان ملل مطلع هستیم. با این حال وجدان انسانی شما را مخاطب قرار میدهیم و از شما انتظار داریم اقدامی موثر را در جهت آزادی خانم هاشمی در پیش گیرید. اگر از جانب زورگویان جهانی تحت فشار قرار گرفتید؛ با موضع گیری صریح خود، آن ها را رسوا سازید؛ که در این جهان اگر نمیتوان باطل را ساقط کرد ولی میتوان رسوا ساخت.
خانم دنیلز! دوران شعاردادن ها به پایان رسیده! آزادی خواهان جهان، اعمال سازمان‌ملل‌را ملاک قصاوت خود قرار خواهند داد نه شعارهای آن را؛ بی‌اعتنایی این سازمان به ظلم‌های آشکار، فروپاشی معنوی این سازمان‌را به‌دنبال خواهد داشت. امید است سازمان ملل آبروی خودرا با دلارهای سعودی و تهدیدهای آمریکایی معامله نکند و با عمل موثر خود، از محکمه وجدان انسانی پیروز بیرون آید.

IN THE NAME OF ALLAH
Ms. Denilz
You have certainly heard the news about illegal arrest of Ms. Marzieh Hashemi. United States of America has arrested this Iranian- American reporter by neglecting international laws and contravening the requirements of human rights. Also, United States had desecrated her by removing her head scarf forcefully. USA government contends that Federal police has arrested her as a ” material witness”; while in these cases, a subpoena is sent by the court to give evidence and after it has been proved and found that he/she is guilty, the court makes some punishments. Now, it seems that United States intends to avenge his political and military defeats in the region by arrest and punishing her and use this factor to have more pressure on Iranian nation and utilize it for starting future negotiations.
Ms. Denilz! Responsibility of United Nations is not only sending condolence messages but also preventing occurrence of such these crimes. It is feared that Ms.Hashemi finds the same rate as Khashoggi and becomes the ” second Khashoggi ” in the silence of international community. At that time, the fire of the Iranian nation’s anger will not put out easily. United States of America has started a bad game but it is not the opponent who ends it.
Ms.Denliz, although we are informed and have accurate information about the pressures of USA, Israel and Saudi Arabia on the United Nations, but we speak with your conscience and expect you to do effective action for releasing her. If your are under the pressure of bully countries, you can traduce them by standing explicitly because in this world, if you are not able to confront and overthrow the bullies and the false, but you can traduce them.
Ms.Denliz, the era of claims and slogans has been passed. Currently, minded people in all over the world consider the UN’s practical actions not its claims for their judges about such these happenings. UN’s neglects of these clear cruelties will make ” spiritual collpase ” of this organization. we hope that United Nations will not change and deal its honour with Saudi dollars and American threats and come triumphantly out from human conscience court by its effective and efficient actions.