دانشجوی انقلابی

جامعه یک ماهیت و یک شخصیت است که باید با گذشت زمان و در طول تاریخ ساخته و پرداخته شود. جامعه یک جز جدا ناشدنی از زندگی انسان است و با حیات او گره خورده است. کامل شدن انسان بدون تکامل و کامل شدن جامعه محقق نمی شود چرا که زندگی انسان دو وجه فردی و اجتماعی دارد و باید گفت که سعادت و کمال انسان با جامعه گره خورده است.

دانشجویان همیشه یک قشر و گروهی بوده اند که به دنبال کمال، سعادت و آرمان خودشان بوده اند و آرمان خودشان را با آرمان جامعه، و رشد و تکامل خودشان را با رشد و تکامل جامعه همسو دانسته اند و عملکرد خودشان را بر اساس این حقیقت سامان داده اند یعنی همیشه یک حرکت اجتماعی را ایجاد کرده اند یا در یک حرکت اجتماعی نقش ایفا کرده اند. در طول تاریخ انقلاب اسلامی، چه قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی، دانشجو همیشه به عنوان یک عنصر مهم در تحولات اجتماعی حضور داشته است و نقشی تعیین کننده داشته است.

آرمان، آن چیزی است که دانشجو در پی آن است و آن آرمان رضا و قرب خداست.

در نهضت انقلاب اسلامی وقتی که جامعه ی مسلمان ایران سعادت و کمال خودش را در روی برگرداندن از غرب و بازگشت به حکم و حکومت خدا یعنی اسلام شناخت این دانشجویان بودند که در تحقق این آرمان جوش و خروش شگرفی به نمایش گذاشتند و همیشه و همه جا با بصیرت و نکته سنجی خود در تلاش و کوشش برای وصول آرمان خود بودند که حوادث تسخیر لانه ی جاسوسی و شانزده آذر سال 1332 دو نمونه از این حرکت های تعیین کننده و مهم بودند که دانشجویان این مرز و بوم برای وصول آرمان خودشان این حماسه ها را آفریدند.

حرکت های دانشجویی حرکت هایی بوده اند که باید معیار مثبت یا منفی بودن آن ها را در وجود عنصر بصیرت در آن ها جست و جو کرد. بصیرت در اینکه یک عمل انقلابی در زمان، مکان و وضعیت مناسب خودش واقع شود.

دانشجوی انقلابی می داند که باید بصیرت داشته باشد و بصیرت خودش را با اخلاص و عبادت خدا کسب می کند و در اعمال و حرکت ها، خداوند است که راه را از بی راهه نشان می دهد و توکل دانشجوست که ضامن صحت بصیرت او می شود و دانشجو به این نکته ایمان دارد که اخلاص و حرکت در راه خدا و برای خداست که نتیجه ی مطلوب دارد و ما را به آرمان هایمان نزدیک و نزدیک تر می کند چرا که می دانیم آرمان ما همان خداست. دلیل ما بر علم دانشجو به نقش توکل و اخلاص در ساختن بصیرت انقلابی، آن است که می بینیم درمراسم اعتکاف هزاران دانشجو زندگی دنیایی خودشان را رها می کنند و تمام توجه و اخلاص خودشان را متوجه ی معبود می کنند و این است که ضامن بصیرت دانشجوی انقلابی در حرکت ها و مطالبات آرمان خواهانه ی اوست.

دانشجو باید انقلاب اسلامی را بشناسد چرا که در آن زندگی می کند و باید بداند که امروز انقلاب اسلامی خط مقدم نبرد تاریخی جبهه ی حق با جبهه ی باطل است و همیشه با توجه و اذعان به این نکته تصمیم گیری و مطالبه کند.

در بیان مقام معظم رهبری دانشجو در تحولات زمان حال و زمان آینده موثر و تاثیر گذار است و این قشر فرهیخته و نخبه ی جامعه با مطالبه گری خود نباید بگذارد که در این خط مقدم، احدی (خواسته یا ناخواسته) به جبهه ی باطل و کفر خدمت کند.

آری دانشجو آرمان گراست و آرمان خود را با بصیرت مطالبه می کند و با اخلاص خودش بصیرتش را بر مرکبی الهی می نشاند و در صدد شناخت دوران خویش است تا آن را به سمت آرمان ها به پیش ببرد.

حال ما می گوییم که دانشجو یعنی یک انسانِ در جست و جویِ علمِ زمان خود و یک انسان آرمان گرا.