مصاحبه
اعتماد امریکا
مسئول واحد فرهنگی بسیج دانشجویی در مصاحبه با فارس:
ثریا
در مصاحبه مسئول واحد فرهنگی بسیج دانشجویی با خبرگزاری فارس
فتح نیمه شعبان1 - Copy
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه در پاسخ به جوسازی‌ها علیه نشریه فتح:
34333
سید مرتضی احمدزاده در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:
payam-fazlinejad
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق برگزار شد